Zásady ochrany osobných údajov

 

Vitajte na webovej stránke www.olimax.sk. Vážime si vaše súkromie. Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady”) je informovať našich zákazníkov a návštevníkov webovej stránky o našich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania a používania ich údajov. Prosím, tieto Zásady ochrany osobných údajov si pozorne prečítajte.

 

A.       Tieto Zásady boli naposledy upravené dňa 12.08.2022. Z času na čas budeme Zásady meniť (najmä s ohľadom na zmeny právnych predpisov a vývoj našej spoločnosti). O všetkých podstatných zmenách Zásad budete informovaní. Ich aktuálnu verziu môžete vždy nájsť na našej webovej stránke www.olimax.sk (ďalej ako „ Webová stránka ”).

 

B.       Osobné údaje spracúvame s náležitou starostlivosťou v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej ako „ GDPR “) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ Zákon “).    

 

C.       Zásady sa vzťahujú výlučne na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame my sami. Tieto Zásady sa nezaoberajú praktikami ochrany osobných údajov iných tretích strán, za ktoré nenesieme zodpovednosť.

 

1           Kto spracúva vaše osobné údaje?

1.1           Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ my, spoločnosť PROLIMA s. r. o. , so sídlom Werferova 3782/6, 040 01 Košice - mestská časť Juh, Slovenská Republika, IČO: 54 384 958, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 53418/V (ďalej ako „ prevádzkovateľ ” ,„ my ”, „ nás ” alebo „ náš ”).

 

1.2           Ak sa chcete dozvedieť viac o spracúvaní a ochrane osobných údajov alebo máte akékoľvek ďalšie otázky alebo pripomienky, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese privacy@olimax.sk alebo poštou na adrese: Werferova 3782/6, 040 01 Košice - mestská časť Juh, Slovenská Republika.

 

2           Koho údaje spracúvame?

2.1         Spracúvame osobné údaje viacerých skupín dotknutých osôb. V súvislosti s týmito Zásadami spracúvame údaje o (i) našich zákazníkoch, ktorým poskytneme niektorú z našich služieb a (ii) návštevníkoch našej Webovej stránky.

 

2.2         Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, získavame vo väčšine prípadov priamo od vás. V niektorých prípadoch nám môže vaše osobné údaje poskytnúť váš zamestnávateľ, ktorý si od nás objednal služby.

 

2.3         Vedome nespracúvame, ani nepožadujeme informácie od osôb mladších ako 15 rokov. Údaje, o ktorých sa dozvieme, že boli poskytnuté osobou mladšou ako 15 rokov bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov, bezodkladne vymažeme.

 

3           Prečo spracúvame vaše osobné údaje, za akým účelom a na akom právnom základe?

3.1           Vaše osobné údaje spracúvame pre viacero účelov a na základe viacerých právnych základov, a to konkrétne:

 

3.1.1       za účelom informovania o našich službách promovaných prostredníctvom Webovej stránky a prípadného uzavretia zmluvného vzťahu

Ponuka našich služieb je uvedená na našej Webovej stránke. Ak sa rozhodnete nás kontaktovať ohľadom potenciálneho využitia našich služieb alebo sa rozhodnete využiť naše služby, poskytnete nám údaje, ktorých spracúvanie podlieha týmto Zásadám. Na základe poskytnutých údajov vás môžeme kontaktovať a informovať vás o našich službách. V tejto súvislosti vaše osobné údaje využívame najmä na:

          komunikovanie ohľadom našich služieb ponúkaných na Webovej stránke (na základe vašej žiadosti – vyplneného formulára),

          príprava ponuky služieb na vašu žiadosť na základe vami poskytnutých údajov,

          predzmluvné rokovania ohľadom našich služieb a prípadné uzatvorenie zmluvného vzťahu s vami,

          ďalšiu evidenciu (potencionálnych) zákazníkov a obchodných partnerov,

          informovanie o zmenách v týchto Zásadách a v našich všeobecných obchodných podmienkach.

Našim právnym základom pre takéto spracúvanie je predzmluvný vzťah s vami v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a náš oprávnený záujem spracúvať kontaktné údaje vašich zástupcov, ak ste právnickou osobou a poskytovať vám priamu marketingovú komunikáciu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

Na predmetný účel spracúvania spracúvame najmä nasledovné kategórie osobných údajov: vaše meno a priezvisko, základné kontaktné informácie, ako sú telefónne číslo a email. Okrem toho môžeme zbierať aj údaje o vás, ako o spoločnosti (napr. názov spoločnosti), ktorá prejavila záujem o objednanie našich služieb, vrátane informácii o vašej pozícii v danej spoločnosti, predpokladaného počtu záujemcov o naše služby a informácie o týchto záujemcoch, ktoré nám poskytnete. Zároveň môžeme zbierať aj iné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky, vrátane informácií získaných pri používaní cookies (viac informácií o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom cookies nájdete nižšie).

 

3.1.2       za účelom rezervácie našich služieb

Ponuka našich služieb je uvedená na našej Webovej stránke. Ak sa rozhodnete využiť naše služby zahŕňajúce, okrem iného aj nájom automobilu, poskytnete nám údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie rezervácie a uzatvorenie zmluvy. V tejto súvislosti vaše osobné údaje využívame najmä na:

          spracúvanie rezervácií na využitie našich služieb – rezervácia môže byť urobená vyplnením a odoslaním rezervačného formulára na Webovej stránke, resp. telefonicky

          registrácia na Webovej stránke,

          uzatvorenie zmluvného vzťahu na poskytnutie našich služieb,

          evidenciu zákazníkov,

          využívanie údajov vyplnených pri registrácii na Webovej stránke na automatické vyplnenie rezervačného formulára pri ďalších rezerváciách,

          informovanie o zmenách v týchto Zásadách a v našich všeobecných obchodných podmienkach.

Našim právnym základom pre takéto spracúvanie je náš predzmluvný a zmluvný vzťah s vami v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a oprávnený záujem zvyšovať komfort vás, ako zákazníka a zlepšovať vašu užívateľskú skúsenosť (napr. vo forme vyplnenia vašich údajov vo formulári), a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

Ak ste sa rozhodli pristúpiť k rezervácií a využitiu našich služieb, budeme o vás spracúvať najmä nasledovné kategórie osobných údajov: vaše meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, základné kontaktné informácie, ako sú adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a emailová adresa, dátum a miesto vydania vodičského preukazu a občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, informácie o platbe za objednané služby. Okrem toho môžeme zbierať aj údaje o vás, ako o spoločnosti (napr. názov spoločnosti, IČO, DIČ), ktorá prejavila záujem o rezerváciu našich služieb, vrátane informácii o vašej pozícii v danej spoločnosti, predpokladaného počtu záujemcov o naše služby a informácie o týchto záujemcoch, ktoré nám poskytnete. Rovnako aj v tomto prípade môžeme zbierať aj ďalšie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky, vrátane informácií získaných pri používaní cookies (viac informácií o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom cookies nájdete nižšie).

 

3.1.3       za účelom ďalšej starostlivosti o našich zákazníkov

V rámci zlepšovania ponuky a kvality našich služieb spracúvame vaše osobné údaje najmä na:

          poskytovanie informácií, prijímanie, prešetrenie a vybavenie vašich podnetov, reklamácií a sťažností (napr. zmena termínu a pod.) prostredníctvom kontaktného formuláru na našej Webovej stránke, ako aj prostredníctvom telefonickej linky,

          vývoj a testovanie webových aplikácií využívaných Webovou stránkou s cieľom skvalitniť naše služby,

          zisťovanie a vyhodnocovanie prieskumov spokojnosti s našimi službami.

Našim právnym základom pre takéto spracúvanie vašich údajov je náš oprávnený záujem na zvyšovaní kvality našich služieb prostredníctvom detailnejšej analýzy vašich podnetov, poskytovať vám zákaznícku starostlivosť, technickú podporu a zabezpečiť vám pozitívnu zákaznícku skúsenosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

V rámci našej zákazníckej starostlivosti a ďalšieho rozvoja našich služieb budeme spracúvať najmä nasledovné kategórie osobných údajov: vaše meno a priezvisko, základné kontaktné informácie, ako sú telefónne číslo a email, obsah vášho podnetu, reklamácie alebo sťažnosti, ktorú nám adresujete jedným z kanálov na to určených a vašu spätnú väzbu na využívanie našich služieb.

 

3.1.4       za účelom vykonávania ďalších marketingových aktivít

Za týmto účelom spracúvame vaše osobné údaje najmä na:

          zasielanie informácií o našich vlastných službách, ako súčasť priameho marketingu,

          zvyšovanie povedomia v online prostredí o nás a našich aktivitách prevádzkovaním profilov zriadených na sociálnych sieťach,

          informovanie vás o zmenách v týchto Zásadách a v našich všeobecných obchodných podmienkach.

Našim právnym základom pre takéto spracúvanie vašich údajov je predovšetkým náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR zvyšovať povedomie o našich službách najmä v online prostredí, zlepšovať kvalitu nami poskytnutých služieb.

 

V rámci naších marketingových aktivít o Vás budeme spracúvať najmä nasledovné kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa miesta bydliska, vek, pohlavie. Zároveň môžeme zbierať aj iné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky, ako napríklad IP adresu, vrátane informácií získaných pri používaní cookies (viac informácií o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom cookies nájdete nižšie).

 

3.1.5       za účelom preukazovania, uplatňovania a obhajovania našich právnych nárokov

V prípade potreby máme právo použiť vaše osobné údaje na obhajovanie a uplatnenie našich práv v prípade súdnych, správnych a iných konaní pred príslušnými orgánmi. Vaše osobné údaje môžu za rovnakým účelom spracúvať aj naši právni zástupcovia a poradcovia a iné tretie strany.

Právnym základom takéhoto spracúvania je náš oprávnený záujem preukazovať, uplatňovať a obhajovať právne nároky v konaniach pred orgánmi verejnej moci podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a v súvislosti s údajmi o vašom zdraví aj výnimka podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

 

V rámci tohto účelu môžeme spracúvať akékoľvek osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného účelu, a to aj v prípade, ak boli vaše osobné údaje pôvodne získané za niektorým z iných uvedených účelov. Pôjde najmä o nasledovné kategórie osobných údajov: vaše meno a priezvisko, vaše kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, email), dátum a miesto vydania vodičského preukazu a občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, informácie o vašej spoločnosti, informácie o objednaných službách, informácie súvisiace s vašimi podnetmi, sťažnosťami a telefonickými hovormi, informácie súvisiace s platbami za služby, informácie, ktoré sú súčasťou podaných reklamácií a pod. Rozsah spracúvaných osobných údajov môže byť širší, v závislosti od konkrétneho právneho nároku alebo povinnosti.

 

3.1.6       za účelom plnenia si ďalších zákonných povinností

Ako spoločnosť máme zákonné povinnosti, napr. vedenie účtovníctva, daňové povinnosti, povinnosti podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, povinnosť oznamovať incidenty týkajúce sa porušenia ochrany osobných údajov príslušnému orgánu a rôzne iné.

 

Pre tento účel je našim právnym základom spracúvania vašich osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t.j. plnenie si povinností podľa platných právnych predpisov.

 

S cieľom splniť si naše zákonné povinnosti budeme o vás spracúvať osobné údaje, ktoré od nás požadujú príslušné právne predpisy ako napríklad Zákon, daňové predpisy, predpisy na ochranu spotrebiteľa, predpisy týkajúce sa verejného zdravia, predpisy týkajúce sa zdravotnej starostlivosti a rôzne iné.

 

3.1.7       za účelom uzatvárania osobitných zmluvných vzťahov s našimi dodávateľmi

Aby sme mohli poskytovať naše služby, potrebujeme uzatvárať zmluvné vzťahy s našimi obchodnými partnermi, ktorý nám poskytujú rôzne produkty a služby (napr. IT podporu a riešenia, právne služby, účtovné poradenstvo). Za týmto účelom spracúvame vaše osobné údaje najmä na:

          komunikovanie ohľadom predmetu plnenia, ktoré nám máte poskytnúť,

          predzmluvné rokovania ohľadom predmetu plnenia a prípadné uzatvorenie zmluvného vzťahu s vami,

          ďalšiu evidenciu vás ako nášho obchodného partnera a udržiavanie obchodného vzťahu s vami,

          informovanie o zmenách v týchto Zásadách a v našich všeobecných obchodných podmienkach.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je v tomto prípade predzmluvný a zmluvný vzťah medzi nami a vami podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 

Nakoľko môžeme mať vzťah s vami ako s našim dodávateľom, budeme v takomto prípade spracúvať o vás najmä nasledovné kategórie osobných údajov: meno a priezvisko, základné kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, email), informácie  o spoločnosti, ktorú zastupujete, informácie o vašej pozícii v tejto spoločnosti, informácie o zástupcoch oprávnených konať za vašu spoločnosť (najmä meno, priezvisko a pozícia).

 

3.2           V prípadoch, kedy spracúvame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ste oprávnení namietať takéto spracúvanie podľa čl. 21 GDPR. V prípade, ak sa rozhodnete namietať spracúvanie, prosíme vás aby ste tak urobili zaslaním emailu na adresu privacy@olimax.sk.

 

3.3           V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe vami udeleného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať buď zaslaním emailu na adresu privacy@olimax.sk, alebo priamo v nami zaslanej komunikácii prostredníctvom možnosti na to určenej (využitie možnosti „odhlásiť sa z odberu“ alebo tzv. „unsubscribe“) alebo zaslaním odvolania súhlasu v písomnej podobe na našu adresu uvedenú vyššie. Je len na vašom uvážení, ktorý zo spôsobov odvolania súhlasu využijete.

 

3.4           Ak je spracúvanie vašich osobných údajov zmluvnou požiadavkou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a vy sa rozhodnete neposkytnúť nám tieto osobné údaje, môže to mať za následok nemožnosť poskytnutia služby z našej strany, prípadne iné komplikácie súvisiace s plnením našich zmluvných záväzkov voči vám.

 

3.5           Ak od nás spracúvanie osobných údajov požaduje zákon, môžete mať povinnosť poskytnúť nám dané osobné údaje. Ak tak odmietne urobiť, môže to mať pre vás aj pre nás rôzne právne následky, vrátane nepriaznivých následkov (napr. nemožnosť vykonať príslušný úkon, znemožnenie ďalšej spolupráce a pod.).

 

4            Cookies

 

4.1           Čo sú cookies?  

4.1.1       Aby naša Webová stránka fungovala správne, niekedy do vášho zariadenia ukladáme malé dátové súbory nazývané cookies alebo iné podobné technológie.

4.1.2       Cookie je malý textový súbor, ktorý Webová stránka ukladá do vášho zariadenia pri jej návšteve. Dočasné súbory cookies ( session based cookies ) sú uložené len pri otvorenom prehliadači a pri zatvorení prehliadača sa automaticky odstránia. Permanentné súbory cookies ( permanent cookies ) vydržia niekoľko dní až mesiacov, kým ich vy alebo váš prehliadač neodstránia alebo kým nevyprší ich platnosť.  

4.2           Aké používame cookies?  

4.2.1       Používame vlastné funkčné súbory cookies , ktoré  nevyhnutné na fungovanie Webovej stránky, pomáhajú jej lepšie fungovať a používatelia tak vďaka nim majú lepší zážitok z jej používania. Tieto cookies používame na spracúvanie vašich osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. na základe nášho oprávneného záujmu zabezpečiť funkčnosť našej Webovej stránky po technickej stránke.

4.3           Ako nastaviť cookies?  

4.3.1       Pri prvej návšteve Webovej stránky vás informujeme o používaní cookies. Súbory cookies nebudú použité pre žiadne iné účely ako tie, ktoré sú uvedené vyššie.

5            Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov?

5.1           Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne, preto sa snažíme obmedziť rozsah ich príjemcov v čo najväčšej miere. K vašim údajom majú prístup predovšetkým naši pracovníci, a to len za predpokladu, že je to nevyhnutné pre výkon ich práce, resp. pre poskytnutie služby. Vaše osobné údaje spracúvajú na základe poverení a v súlade s pokynmi obsiahnutými v poučení o spracúvaní osobných údajov a v našich interných normách. Zároveň sú naši pracovníci viazaní zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

 

5.2           Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu nasledovným kategóriám príjemcov mimo našej organizácie:

5.2.1       Spoločnosti pomáhajúce nám v poskytovaní našich služieb, ako naši subdodávatelia a sprostredkovatelia, ak prijali primerané technické, zmluvné a organizačné opatrenia a zabezpečili tak, že vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s právnymi [DEVITY Software s. r. o.] a účtovného poradenstva [KENKO RAIFU s.r.o.]

Zoznam týchto subdodovateľov sa môže z času na čas meniť, ak niektorého z uvedených subdodávateľov zmeníme alebo odstránime a/alebo začneme spolupracovať s novými.

5.2.2       Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými príjemcami, ak máme v dobrej viere za to, že prístup k vašim osobným údajom a ich použitie je primerane nutné k: (i) splneniu povinností plynúcich z právnych predpisov a/alebo súdnych rozhodnutí, (ii) odhaľovaniu alebo predchádzaniu podvodov, bezpečnostných alebo technických problémov, (iii) ochrane našich záujmov, majetku alebo bezpečnosti alebo ochrane záujmov, majetku alebo bezpečnosti našich užívateľov alebo verejnosti, avšak len, ak je to v súlade s právnymi predpismi. Ak to bude možné, budeme vás o takomto zdieľaní informovať.

5.3           Ak na spracúvanie vašich osobných údajov využívame sprostredkovateľov, vždy si vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov.

 

6            Prenášame vaše osobné údaje do krajín mimo EÚ/EPH?

6.1           Nie, prevádzkovateľ primárne neprenáša vaše osobné údaje mimo krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V prípade, že ako prevádzkovateľ spolupracujeme s externým spolupracovníkom (sprostredkovateľom), ktorý sa nachádza mimo daného územia EHP (a dochádza tak k cezhraničnému prenosu osobných údajov), môžeme prenášať vaše osobné údaje výlučne do krajín, ktoré sú považované za krajiny so zodpovedajúcou úrovňou ochrany osobných údajov v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, alebo v ktorých sú zavedené zodpovedajúce ochranné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov (napríklad štandardné zmluvné doložky alebo záväzné vnútorné pravidlá spoločnosti). Bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú vaše osobné údaje spracúvané, prijímame však primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili, že úroveň ochrany je rovnaká ako v Európskej únii a EHP.

 

7            Sú vaše osobné údaje predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania?

7.1           Vaše osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania.

 

8            Sú vaše osobné údaje spracúvané bezpečne?

8.1           Prijímame všetky primerané a vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme nás aj vás chránili pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením osobných údajov, ktoré spracúvame. Opatrenia zahŕňajú prípadné šifrovanie, brány firewall, zabezpečené zariadenia a systémy prístupových práv. Pokiaľ by napriek bezpečnostným opatreniam došlo k narušeniu bezpečnosti, ktoré budú mať pravdepodobne negatívny dopad na vaše súkromie, budeme vás o narušení informovať čo najskôr. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na  privacy@olimax.sk.

 

9            Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

9.1           Vaše osobné údaje uchovávame len pokiaľ je to právne dovolené a nevyhnutné pre účely, pre ktoré boli zozbierané. To však nevylučuje, že vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe aj po dlhšiu dobu, najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

 

9.2           Okrem prípadu, ak by bolo vymazanie vašich údajov v rozpore s právnymi predpismi (napr.  predchádzanie podvodov, plnenie si daňových povinností,i a pod.) alebo ich potrebujeme v súlade s našimi legitímnymi záujmami (napr. zvyšovanie vašej bezpečnosti a ochrany), budú vaše údaje z našich úložísk a systémov vymazané do dvoch rokov od ich získania, resp. ukončenia našej spolupráce. Ak zistíme, že vaše osobné údaje viac nepotrebujeme na stanovený účel, pristúpime k ich vymazaniu bezodkladne, a to aj pred uplynutím uvedenej doby. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej doby uchovávania vašich osobných údajov nás prosím neváhajte kontaktovať na privacy@olimax.sk.

 

10     Aké sú vaše práva?

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte vo vzťahu k nám nasledovné práva:

 

10.1       Právo na prístup  – Máte prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. To znamená, že nás môžete kontaktovať a vyžiadať si od nás potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie, a pokiaľ áno, máte právo požiadať o prístup k vašim údajom, ktoré vám poskytneme formou tzv. „registra“ (najmä uvedieme účel, kategóriu osobných údajov, kategóriu príjemcov osobných údajov, dobu uchovávania alebo kritériá pre stanovenie doby uchovávania).

10.2       Právo na opravu  – Máte právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.

10.3       Právo na vymazanie  – Môžete nás tiež požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Také žiadosti budeme akceptovať, pokiaľ nebudeme mať zákonné oprávnenie vaše osobné údaje nevymazať.

10.4       Právo na obmedzenie spracúvania  – Máte právo nás požiadať o obmedzenie spracovania v prípade, že: ste požiadali o opravu osobných údajov; vzniesli ste námietku proti spracovaniu, kým neposúdime vašu žiadosť; spracovanie bolo nezákonné, ale nechcete, aby sme vaše osobné údaje vymazali, príp. vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale Vaše osobné údaje sú potrebné na obhajobu Vašich právnych nárokov.

10.5       Právo namietať spracúvanie údajov  – Ak vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu, môžete takéto spracúvanie namietať. Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať, ak preukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

10.6       Právo na prenosnosť údajov  – Máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

10.7       Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním údajov   V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného pred takýmto odvolaním.

10.8       Právo na podanie sťažnosti – Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov nie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcich sa ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov (Úrad na ochranu osobných údajov SR).

 

Svoje práva uvedené vyššie môžete uplatniť bezplatne, písomne zaslaním e-mailu na privacy@olimax.sk.   Vezmite prosím na vedomie, že môžeme požadovať potvrdenie vašej identity v závislosti na vašej žiadosti.